Logo UNIWHEELS

Aktualności 2017

UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za III kwartały 2017 - dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA
 • Wzrost wolumenu sprzedaży o 12,1% r/r do 7,2 mln felg
 • Wzrost przychodów o 21% do 405,3 mln EUR
 • Wzrost EBITDA o 15,9% do 59,7 mln EUR
 • Zysk netto 42,3 mln EUR, porównywalny r/r
 • Podtrzymane oczekiwania na 2017 – wzrost wolumenu sprzedaży felg o 10-15% r/r, wzrost przychodów o 14-19% r/r, wzrost EBITDA o 15-20% r/r
 • Nabycie akcji przez Superior – prowadzony proces integracji, wycofywanie akcji z GPW w toku

Bad Dürkheim, 28 listopada 2017: Niemiecki producent felg aluminiowych UNIWHEELS AG notowany na GPW w Warszawie, opublikował raport finansowy za III kwartały 2017.

W ciągu 9 miesięcy 2017 Grupa UNIWHEELS sprzedała 7,156 mln felg w obu segmentach: OEM oraz Akcesoriów (łączny wzrost sprzedaży o 12,1% rok do roku).

W tym okresie Grupa UNIWHEELS zanotowała 405,3 mln EUR przychodów, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. W segmencie OEM przychody wzrosły o 20,1% rok do roku do 326,5 mln EUR, a w segmencie Akcesoria wzrost przychodów wyniósł 20,9% r/r do 69,9 mln EUR.

Wzrost przychodów w analizowanym okresie wynikał przede wszystkim ze wzrostu wolumenu sprzedanych felg, a ponadto wynikał z lepszego miksu produktowego, z większym udziałem felg o większych średnicach i z bardziej skompilowanymi strukturami. Na poziom przychodów wpłynęły także zmiany cenników związane z cokwartalnym dostosowywaniem cen felg w oparciu o rynkowe ceny aluminium.

W okresie 9 miesięcy 2017 w segmencie OEM, UNIWHEELS sprzedało 5,867 mln felg, co oznacza wzrost sprzedanego wolumenu o 10,7% rok do roku, co związane było z utrzymującym się popytem ze strony europejskich producentów samochodów. W segmencie Akcesoriów sprzedano 1,289 mln felg – w tym segmencie wolumen sprzedanych felg zwiększył się o 18,8%, przede wszystkim dzięki nowym wzorom felg wprowadzonych na rynek w 2016 roku, które zostały dobrze przyjęte przez klientów.

Od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły również na koszty materiałowe w 3 kwartałach 2017, które w tym okresie wzrosły o 32,3%. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a w samym III kwartale ich tempo zwolniło. Znaczący wzrost zatrudnienia związany jest z oddaniem do użytku w czerwcu 2016 nowego zakładu w Stalowej Woli. Z kolei na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych wpłynęły wyższe koszty doradztwa. W sumie zysk EBITDA w 1-3Q 2017 wzrósł o 15,9% do 59,7 mln EUR. Zysk netto za analizowany okres nieznacznie spadł (o 2,7%) do 42,3 mln EUR. Wpływ na poziom dynamiki zysków miał także efekt bazy – bardzo dobry II kwartał 2016.

Zarząd UNIWHEELS AG podtrzymuje oczekiwania na rok 2017, które przedstawiono w raporcie rocznym za 2016 rok. Wzrost sprzedaży felg w sztukach wyniesie w 2017 roku między 10% a 15% rok do roku. Przychody Grupy wzrosną między 14% a 19% rok do roku (w tym brane pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku aluminium). Z kolei zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku.

Po przeprowadzeniu dwóch publicznych wezwań, Superior Industries posiada 93,2% akcji UNIWHEELS AG. Obecnie prowadzony jest proces zmierzający do wycofania z obrotu na GPW akcji UNIWHEELS AG – w dn. 23 października Prezes Zarządu złożył odpowiednie dokumenty do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS za 1-3Q 2017:

(w mln EUR, o ile nie podano inaczej) 1-3Q 2017 1-3Q 2016 +/-
Przychody 405,3 334,9 +21 %
Wolumen sprzedaży felg (w tys. szt.) 7.156 6.384 +12,1 %
EBITDA 59,7 51,5 +15,9 %
Rentowność EBITDA (% sprzedaży) 14,7 % 15,4 % -0,7 p.p.
EBIT 42,2 39,3 +7,4 %
Rentowność EBIT (% sprzedaży) 10,4 % 11,7 % -1,3 p.p.
Zysk netto 42,3 43,5 -2,7 %
CAPEX 29,5 68,1 -56,7 %
Zatrudnienie (# osób) 3.302 2.855 +15,7 %

 

Podsumowanie wyników finansowych za III kwartały 2017:

 • Wzrost sprzedaży o 21%, dzięki:
  • wzrostowi liczby sprzedanych felg o 12,1%
  • miksowi produktowemu o wyższej wartości dodanej
  • większej ilości droższych komponentów aluminiowych
 • Wzrost kosztów materiałowych o 32,3% odzwierciedlający rynkowy wzrost cen aluminium oraz energii
 • Wzrost kosztów osobowych (+20,3%), zbliżony do poziomu wzrostu przychodów, w III kwartale 2017 tempo wzrostu tych kosztów osłabło
 • Zwiększenie zysku EBITDA o 15,9% do 59,7 mln EUR
 • Zwiększenie zysku EBIT o 7,4% do 42,2 mln EUR
 • Zysk netto w wysokości 42,3 mln EUR (-2,7% r/r)
 • Finanse: dług netto na poziomie 63,1 mln EUR, wskaźnik kapitałowy na poziomie 66%

Download PDF

toggle
UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2017 – kontynuacja wzrostu wolumenów, przychodów I zysków
 • Wzrost wolumenu sprzedaży o 15,7% r/r do 4,9 mln felg
 • Wzrost przychodów o 23,2% do 274,7 mln EUR
 • Wzrost EBITDA o 11,3% do 40,3 mln EUR
 • Zysk netto 30,2 mln EUR, wzrost o 5,2%
 • Podtrzymane oczekiwania na 2017 – wzrost wolumenu sprzedaży felg o 10-15% r/r, wzrost przychodów o 14-19% r/r, wzrost EBITDA o 15-20% r/r
 • Nabycie akcji przez Superior – trwa integracja, rozpoczęcie procesu wycofywania z GPW

Bad Dürkheim, 9 sierpnia 2017: Niemiecki producent felg aluminiowych UNIWHEELS AG, notowany na GPW w Warszawie, opublikował raport finansowy za I połowę 2017 roku.

W I półroczu 2017 Grupa UNIWHEELS sprzedała 4,94 mln felg w obu segmentach: OEM oraz Akcesoriów (łączny wzrost sprzedaży o 15,7% rok do roku).

W segmencie OEM Grupa UNIWHEELS sprzedała w tym okresie 4,08 mln felg (+13,1% r/r), a w segmencie Akcesoriów 860 tys. felg (wzrost o 30% r/r).

W I półroczu 2017 Grupa UNIWHEELS zanotowała 274,7 mln EUR przychodów, co oznacza wzrost o 23,2% rok do roku, dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg (+15,7% r/r), lepszemu miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o rynkowe ceny aluminium. W segmencie OEM przychody wzrosły o 20,6% rok do roku do 221,8 mln EUR, a w segmencie Akcesoria wzrost przychodów wyniósł 21,3% r/r do 46,9 mln EUR.

Od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły również na koszty materiałowe w pierwszym półroczu 2017, które w tym okresie wzrosły o 37,2%. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a na ich poziom wpływały koszty dodatkowej rekrutacji do zakładu w Stalowej Woli oraz podwyżki płac. Na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych wpłynęły wyższe koszty doradztwa. W efekcie zysk EBITDA wzrósł w I półroczu 2017 o 11,3% do poziomu 40,3 mln EUR. Zysk netto w tym okresie wzrósł o 5,2% do 30,6 mln EUR. Wpływ na poziom dynamiki zysków w I półroczu 2017 miał także efekt bazy – bardzo dobry II kwartał 2016.

Biorąc pod uwagę perspektywy na rok 2017, zarząd UNIWHEELS AG podtrzymuje oczekiwania, które przedstawiono w raporcie rocznym za 2016 rok. Wzrost sprzedaży felg w sztukach wyniesie w 2017 roku między 10% a 15% rok do roku. Przychody Grupy wzrosną między 14% a 19% rok do roku (brane pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku aluminium). Z kolei zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku.

Po przeprowadzeniu publicznego wezwania, Superior Industries posiada obecnie 93,2% akcji UNIWHEELS AG. Obecnie prowadzony jest proces integracji obu organizacji. Rozpoczęto także działania prowadzące do wycofania akcji UNIWHEELS AG z obrotu na GPW.

 

Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS za I półrocze 2017:

(w mln EUR, o ile nie podano inaczej) 1H 2017 1H 2017 +/-
Przychody 274,7 223,0 +23,2 %
Wolumen sprzedaży felg (w tys. szt.) 4.940 4.269 +15,7 %
EBITDA 40,3 36,2 +11,3 %
Rentowność EBITDA (% sprzedaży) 14,7 % 16,2 % -1,5 PP
EBIT 29,0 28,4 +2,1 %
Rentowność EBIT (% sprzedaży) 10,6 % 12,7 % -2,1 PP
Zysk netto 30,6 29,1 +5,2 %
CAPEX 15,4 52,6 -70,7 %
Zatrudnienie (# osób) 3.281 2.794 +17,4 %

 

Podsumowanie wyników finansowych za I półrocze 2017:

 • Wzrost sprzedaży o 23,2%, dzięki:
  • wzrostowi liczby sprzedanych felg o 15,7%
  • miksowi produktowemu o wyższej wartości dodanej
  • kwartalnemu dostosowaniu cen produktów
 • Wzrost kosztów materiałowych o 37,2% odzwierciedlający rynkowy wzrost cen aluminiumoraz energii
 • Wzrost kosztów osobowych (+24,9%), zbliżony do poziomu wzrostu przychodów, związany z rekrutacją do nowej fabryki oraz wzrostem płac
 • Zwiększenie zysku EBITDA o 11,3% do 40,3 mln EUR
 • Zwiększenie zysku EBIT o 2,1% do 29 mln EUR
 • Finanse: dług netto na poziomie 52,3 mln EUR
 • Zysk netto w wysokości 30,6 mln EUR (+5,2%)

Download PDF

toggle
UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2017 – dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży, przychodów i zysków
 • Wzrost wolumenu sprzedaży o 16,7% r/r do 2,4 mln felg
 • Wzrost przychodów o 20,6 % do 131,6 mln EUR
 • Wzrost EBITDA o 27% do 17,9 mln EUR
 • Zysk netto 16,4 mln EUR, wzrost o 56,2%
 • Podtrzymane oczekiwania na rok 2017

Bad Dürkheim, 10 maja, 2017: Niemiecki producent felg aluminiowych UNIWHEELS AG, notowany na GPW w Warszawie, opublikował raport finansowy za I kwartał 2017.

W I kwartale 2017 Grupa UNIWHEELS sprzedała 2.436 tys. felg w obu segmentach: OEM oraz Akcesoriów (łączny wzrost sprzedaży o 16,7% w porównaniu do I kwartału 2016).

W segmencie OEM Grupa UNIWHEELS sprzedała w tym okresie 2.055 tys. felg (+15,3% r/r) a w segmencie Akcesoriów 381 tys. felg (wzrost o 24,9% r/r).

W I kwartale 2017 Grupa UNIWHEELS zanotowała 131,6 mln EUR przychodów, co oznacza wzrost o 20,6% rok do roku, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg (+16,7% r/r), lepszemu miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o rynkowe ceny aluminium.

W segmencie OEM przychody wzrosły o 19,1% rok do roku, a w segmencie Akcesoria wzrost przychodów wyniósł 21,3% r/r.

Od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły na koszty materiałowe w pierwszym kwartale 2017. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a na ich poziom wpływały koszty dodatkowej rekrutacji do zakładu w Stalowej Woli oraz podwyżki płac. Inne koszty operacyjne rosły umiarkowanie. W efekcie zysk EBITDA wzrósł o 27% do poziomu 17,9 mln EUR. Pomimo podwyżek płac i wzrostu kosztów materiałowych rentowność EBITDA również się poprawiła – do poziomu 13,6%.

Zysk netto zwiększył się do 16,4 mln EUR (+56,2% r/r), a na jego poziom w I kwartale 2017 wpłynęła pozytywnie wycena instrumentów finansowych w wysokości 3,7 mln EUR.

Biorąc pod uwagę perspektywy na rok 2017, zarząd UNIWHEELS AG, podtrzymuje oczekiwania, które przedstawiono w raporcie rocznym za 2016 rok. Wzrost sprzedaży felg w sztukach wyniesie w 2017 między 10% a 15% rok do roku. Przychody Grupy wzrosną między 14% a 19% rok do roku (brane pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku aluminium). Z kolei zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku.

 

Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS za 1Q 2017:

(w mln EUR, o ile nie podano inaczej) 1Q 2017 1Q 2016 +/-
Przychody 131,6 109,1 +20,6%
Wolumen sprzedaży felg (w tys. szt.) 2.436 2.087 +16,7%
EBITDA 17,9 14,1 +27,0%
Rentowność EBITDA (% sprzedaży) 13,6% 12,9% +0,7PP
EBIT 12,4 10,2 +21,6%
Rentowność EBIT (% sprzedaży) 9,4% 9,3% +0,1%
Zysk netto 16,4 10,5 +56,2%
CAPEX 6,2 23,3 -73,4%
Zatrudnienie (# osób) 3.257 2.743 +18,7 %

 

Podsumowanie wyników finansowych 1Q 2017:

 • Wzrost sprzedaży o 20,6%, dzięki:
  • wzrostowi liczny sprzedanych felg o 16,7%
  • miksowi produktowemu o wyższej wartości dodanej
  • kwartalnemu dostosowywaniu cen produktów
 • Wzrost kosztów materiałowych o 34,5%, odzwierciedlający rynkowy wzrost cen aluminium
 • Wzrost kosztów osobowych, zbliżony ze wzrostem poziomu przychodów (+21,8%) związany z rekrutacją do nowej fabryki oraz wzrostem płac
 • Zwiększenie zysku EBITDA o 27% do 17,9 mln EUR
 • Zwiększenie zysku EBIT o 21,6% do 12,4 mln EUR
 • Poprawa rentowności EBITDA o 0,7 p.p. do 13,6%
 • Finanse: dług netto na poziomie 48,5 mln EUR, wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 0,6x
 • Zysk netto wzrósł o 56,2% do 16,4 mln EUR, pozytywny wpływ wyceny instrumentów finansowych (+3,7 mln EUR)

Download PDF

toggle
DTM rozpoczyna sezon na nowych felgach

Począwszy od bieżącego sezonu ATS jest oficjalnym dostawcą felg do samochodów w wyścigach DTM

Począwszy od sezonu 2017 samochody wyścigowe w zawodach DTM będą startować na nowych wykuwanych felgach ATS. ATS, marka należąca do UNIWHEELS AG, staje się tym samym partnerem przemysłowym sportów motorowych, jak również oficjalnym i wyłącznym dostawcą felg do samochodów biorących udział w wyścigach DTM, dostarczając wykuwane felgi aluminiowe w rozmiarach 12x18 dla osi przedniej i 13x18 dla osi tylnej, które muszą być identyczne dla każdego pojazdu wszystkich trzech producentów biorących udział w wyścigach DTM. Nowe wykuwane felgi wytwarzane są ze specjalnego stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. Dzięki komputerowym symulacjom i optymalizacji, felgi spełniają ekstremalne wymagania w zakresie wytrzymałości i sztywności, jak również posiadają estetyczne kształty. Dzięki wielu badaniom jakościowym przeprowadzanym w bardzo skomplikowanym procesie produkcyjnym zagwarantowane zostały bardzo wąskie tolerancje ciężaru w zakresie granicznym ciężaru minimalnego dla wszystkich felg tak, aby zagwarantować równe szanse wszystkim startującym samochodom. I tak, minimalny ciężar dla osi przedniej wynosi 9,5 kilograma dla każdej felgi. Minimalny ciężar dla osi tylnej wynosi 10 kilogramów dla każdego koła. Felgi są polakierowane na jedwabisto-matowy kolor czarny.

Dr Thomas Buchholz, prezes zarządu firmy UNIWHEELS AG: „Jesteśmy bardzo dumni z tego, iż począwszy od roku 2017 oprócz Formuły 3 będziemy wyłącznym dostawcą felg do samochodów biorących udział w wyścigach DTM. Dzięki naszemu zaangażowaniu w sporty motorowe możemy z powodzeniem demonstrować techniczną wiedzę spod znaku ATS oraz całego koncernu UNIWHEELS oraz prezentować naszą markę w optymalnym otoczeniu.

Gerhard Berger, prezes zarządu (CEO) firmy ITR, również nie krył zadowolenia z nowego partnerstwa: „Cieszymy się z nawiązania współpracy z firmą UNIWHEELS i jego marką ATS, z partnerem, który dysponuje rozległym technicznym know-how i długoletnim doświadczeniem w sportach motorowych oraz w pracach rozwojowych w zakresie felg dla światowych producentów samochodów“. Berger zna ATS od wielu lat, w roku 1984 w swoim pierwszym wyścigu w Formule 1 startował na felgach ATS, co było początkiem jego kariery w Formule 1.

Nowa spod znaku ATS została specjalnie opracowana dla wyścigów DTM i jest produkowana wyłącznie w zakładzie UNIWHEELS w Fußgönheim. Tym samym zagwarantowana jest najwyższa jakość i szybkie czasy reakcji. Dr Wolfgang Hiller, członek zarządu ds. operacyjnych (COO) koncernu UNIWHEELS AG: „W naszym zakładzie w Fußgönheim niezależnie od felg do samochodów wyścigowych produkujemy również cały szereg felg dla światowego przemysłu samochodowego, przy czym główny nacisk kładziemy na opracowywanie nowych koncepcji felg, zmierzających do zmniejszania ich wagi, a co za tym idzie obniżania emisji dwutlenku węgla i podnoszenia parametrów użytkowych.“

To know-how zostało w całości włączone do ponad rocznych prac rozwojowych w zakresie felg, w których brało udział ponad 20 pracowników z różnych działów firmy. Felgi były poddawane długo- i krótkotrwałym testom w centrum badawczo-rozwojowym w Lüdenscheid. Między innymi dokonano symulacji miliona cykli zmian obciążeń tak, jak to przewidują wymagania producentów Audi, BMW i Mercedes-Benz, które to firmy biorą udział w zawodach DTM.

Wszyscy producenci otrzymali dla każdego pojazdu minimalną ilość 20 kompletów felg na potrzeby nadchodzącego sezonu. Felgi ATS zostały wprowadzone / zalecone w regulaminie, który został opracowany przez niemiecki organ sportowy DMSB w połączeniu z ITR (International Touring Car Racing Association).

 

Download PDF

toggle
UNIWHEELS AG przesuwa datę zwołania rocznego zgromadzenia akcjonariuszy na 1 sierpnia 2017 r.

Bad Dürkheim, 4 kwietnia 2017 r.: Po opublikowaniu w dniu 23 marca 2017 r. przez Superior Industries International AG, spółki zależnej Superior Industries International Inc., wezwania na sprzedaż akcji UNIWHEELS AG, Zarząd Spółki postanowił, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przesunąć datę walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z pierwotnie ogłoszonego terminu 30 maja 2017 r. na dzień 1 sierpnia 2017 r.

W związku z wezwaniem Superior Industries International AG na akcje Spółki z zamiarem nabycia 100% akcji Spółki, Spółka powzięła wiadomość, że dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym aktualny przewodniczący Rady Nadzorczej, który w normalnym trybie przewodniczyłby walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki) zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki po pomyślnym zakończeniu wezwania, w związku z tym nie ma pewności, czy Spółka w terminie będzie w stanie zastąpić powyższych dwóch członków Rady Nadzorczej na mocy postanowienia sądu, tak aby dwóch nowych członków Rady Nadzorczej mogło uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Ponadto, z uwagi na to, iż pierwotnie planowana data ustalenia prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które miało się odbyć się 30 maja 2017 r., przypadałaby 9 maja 2017 r., mogłoby to skutkować tym, że niektóre osoby lub podmioty wykonujące prawo głosu w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie byłyby już akcjonariuszami Spółki w trakcie zgromadzenia akcjonariuszy.

Wobec powyższego, zmiana daty zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy ma na celu zapewnienie efektywnej organizacji i przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Dodatkowo, nowa data walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki pozwoli również ewentualnym nowym akcjonariuszom na uczestnictwo w zgromadzeniu po rozliczeniu wezwania.

Na dzień dzisiejszy Spółka nie spodziewa się, aby wezwanie na sprzedaż akcji miało inny wpływ na porządek obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zarząd Spółki podtrzymuje propozycję wypłacenia dywidendy, ale zwraca uwagę, że ostateczna decyzja co do wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z umową z Superior, Zarząd Spółki wspiera wezwanie i w swoim stanowisku dotyczącym wezwania, przedstawionym zgodnie z art. 80 polskiej Ustawy o ofercie publicznej, które ma zostać ogłoszone około 10 kwietnia 2017 roku (z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w wezwaniu zgodnie z żądaniem właściwych organów, które mogą również spowodować przesunięcie terminu publikacji stanowiska Zarządu), zamierza zarekomendować akcjonariuszom sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie. „Połączenie doprowadzi do skumulowania wysoce komplementarnych technologii produktów oraz procesów produkcyjnych, tworząc globalną skalę i podstawę dla rentownego i zrównoważonego wzrostu. Połączenie zespołów zarządzających, pracowników i działalności UNIWHEELS i Superior wzmocni relacje z OEM na całym świecie” dodaje Dr. Thomas Buchholz, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu UNIWHEELS.

Treść wezwania wraz z raportami i zawiadomieniami, dotyczącymi wezwania, dostępne są na stronie UNIWHEELS: www.uniwheels.com/uwag/en/home/investor-relations/tender-offer-by-superior-industries-international-inc/

Download PDF

toggle
UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za 2016 – czwarty rok z rzędu z rekordowym poziomem wolumenu sprzedaży i zysków
 • Znaczący wzrost wolumenu sprzedaży: +12% r/r do 8,8 mln szt. felg
 • Wzrost przychodów o 6,3 % do 464,1 mln EUR
 • Wzrost zysku EBITDA o 19,6% do 70,2 mln EUR
 • Zysk netto za 2016 w wysokości 64,1 mln EUR, wzrost o 57,5%
 • Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 EUR na akcję
 • Perspektywy na 2017: wzrost sprzedaży felg między 10% a 15% r/r, wzrost przychodów między 14% a 19% r/r, wzrost EBITDA między 15% a 20% r/r

Bad Dürkheim, 23 marca 2017: Niemiecki producent felg aluminiowych UNIWHEELS AG, notowany na GPW w Warszawie, opublikował raport roczny za rok 2016.

Podsumowanie 2016
W 2016 roku Grupa UNIWHEELS sprzedała 8,761 mln felg w obu segmentach: OEM oraz Akcesoriów (łącznie wzrost sprzedaży felg wyniósł 12% w porównaniu do roku 2015).

“Grupa UNIWHEELS po raz kolejny zanotowała rekordowy rok pod względem wolumenu sprzedaży felg, poziomu przychodów oraz zysku EBITDA. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży osiągnęliśmy zarówno w segmencie OEM jak i Akcesoriów. Przychody Grupy zwiększyły się o 6,3% w porównaniu do roku 2015. Zysk EBITDA wzrósł o 19,6% przekraczając nasze oczekiwania, głównie dzięki ścisłej kontroli kosztowej oraz pomimo uruchomienia nowego zakładu w Polsce i dodatkowych kosztów z tym związanych” – mówi Dr. Thomas Buchholz, Prezes Zarządu UNIWHEELS AG.

“W segmencie OEM, czyli dostaw felg na pierwszy montaż do producentów samochodów, zbudowaliśmy znakomite relacje z klientami, skupiając się na klientach z segmentu premium oraz kontynuowaliśmy działania związane z dywersyfikacją naszej bazy klienckiej. Struktura naszej sprzedaży pozwoliła wygenerować wartość dodaną dzięki większemu udziałowi felg o dużych rozmiarach, przeznaczonych głównie do zdobywających coraz większą popularność aut z segmentu SUV, oraz coraz większej ilości felg o bardziej skomplikowanych strukturach, oraz wykorzystujących technologie obniżające wagę felg, przeznaczonych do flagowych modeli samochodów premium” – mówi Dr. Thomas Buchholz, Prezes Zarządu UNIWHEELS AG.

“W segmencie Akcesoria sprzedaż wolumenowo wzrosła o 11,7%. Nowe produkty i wzory felg zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek i naszych klientów” – mówi Dr. Wolfgang Hiller, Dyrektor Operacyjny UNIWHEELS AG.

W roku 2016 prace związane z budową nowego zakładu w Stalowej Woli (czwartego zakładu Grupy) przyśpieszyły, w efekcie budowa zakończyła się przed terminem.

“Zaledwie po 12 miesiącach, zgodnie z planem przedstawionym w trakcie IPO na GPW, zakończyliśmy prace budowalne w nowym zakładzie. Ponadto dzięki wysokiemu popytowi na nasze felgi ze strony klientów, przyśpieszyliśmy realizację drugiego etapu inwestycji i rozpoczęliśmy produkcję w nowym zakładzie rok wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy, co również w efekcie oznacza, że pełne moce produkcyjne tego zakładu w wysokości 2 mln szt. felg rocznie, osiągniemy już na wiosnę 2017 roku” – dodaje Dr. Hiller.

Wyniki finansowe 2016 oraz dywidenda
W 2016 roku Grupa UNIWHEELS zanotowała 464,1 mln EUR przychodów, co oznacza wzrost o 6,3% rok do roku, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg (o 12% r/r), lepszemu miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o ceny aluminium.

“Na wyniki całoroczne wpływ miały koszty uruchomienia nowego zakładu w Stalowej Woli. Jednak ogólny poziom kosztów operacyjnych wzrósł tylko nieznacznie - koszty materiałowe spadły o 2,4%, odzwierciedlając rynkowe zmiany poziomu cen aluminium. Wzrost przychodów ze sprzedaży, lepszy miks produktowy oraz dostosowywanie cen końcowych produktów w połączeniu z dyscypliną kosztową, przyniosły w efekcie wzrost zysku EBITDA do poziomu 70,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 19,6% w porównaniu do roku 2015. O 1,7 p.p. poprawiła się również rentowność EBITDA osiągając poziom 15,1%” – mówi Dr. Karsten Obenaus, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy UNIWHEELS AG.

“Zysk netto w całym roku wzrósł do 64,8 mln EUR (+57,5% rok do roku), a na jego poziom wpływ miały także wycena instrumentów pochodnych oraz niska efektywna stawka podatkowa.” – dodaje Dr. Obenaus.

“Dziękujemy naszym akcjonariuszom za zaufanie, którym obdarzyli naszą spółkę. Aby podzielić się z nimi naszym sukcesem, zaproponowaliśmy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku w wysokości 2 EUR na akcję” – mówi Dr. Thomas Buchholz.

Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 EUR na akcję UNIWHEELS AG przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy (dividend yield) w wysokości ponad 4%.

Perspektywy 2017
“W roku 2017 spodziewamy się utrzymywania popytu ze strony europejskich producentów samochodów. Po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych nowego zakładu w Stalowej Woli, spodziewamy się znaczących efektów synergii. Zakładamy, że sprzedaż felg w sztukach w 2017 roku wzrośnie pomiędzy 10% a 15% rok do roku. Ponadto przewidujemy, że poziom przychodów Grupy wzrośnie między 14% a 19%, a biorąc pod uwagę wspomniane efekty synergii, przewidujemy, że zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku” – mówi Dr. Karsten Obenaus.

 

Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS za rok 2016:

(w mln EUR, o ile nie podano inaczej) 2016 2015 +/-
Przychody 464,1 436,5 +6,3%
Wolumen sprzedaży felg (w tys. szt.) 8.761 7.822 +12,0%
EBITDA 70,2 58,7 +19,6%
Rentowność EBITDA (% sprzedaży) 15,1% 13,4% +1,7PP
EBIT 52,1 43,9 +18,7%
Rentowność EBIT (% sprzedaży) 11,2% 10,1% +1,1PP
Zysk netto 64,1 40,7 +57,5%
CAPEX 84,1 48,3 +74,2%
Zatrudnienie (# osób) 2.918 2.539 +14,9%
  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 +/-
Wskaźnik kapitałowy 62,3% 61,6% +0,7PP
Dług netto 42,5 10,6 x4
Wskaźnik dług netto/EBITDA 0,6 0,2 +0,4PP

Podsumowanie wyników finansowych 2016:

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,3%, dzięki:
  • wzrostowi liczby sprzedanych felg o 12%
  • miksowi produktowemu o wyższej wartości dodanej
  • kwartalnemu dostosowywaniu cen produktów
 • Spadek kosztów materiałowych o 2,4%, odzwierciedlający spadek cen rynkowych aluminium
 • Wzrost kosztów osobowych (+15,2%), związany z rekrutacją do nowej fabryki, uruchomieniem produkcji oraz wzrostem płac
 • Zwiększenie zysku EBITDA o 19,6% do 70,2 mln EUR
 • Zwiększenie zysku EBIT o 18,7% do 52,1 mln EUR
 • Poprawa rentowności EBITDA i EBIT (odpowiednio do 15,1% i 11,2%)
 • Finanse: niższe koszty finansowe (-30% r/r), dług netto na poziomie 42.5 mln EUR, wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 0,6x
 • Wzrost zysku netto do 64,1 mln EUR (+57,5%), w tym m.in. dzięki niskiej efektywnej stawce podatkowej (wpływ +15 mln EUR)
 • Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 EUR na akcję (1,65 EUR rok wcześniej)

Download PDF

toggle
Sprzedaż felg UNIWHEELS nadal rośnie - rok 2016 kolejnym rokiem z rekordowym wolumenem sprzedaży

Roczne moce produkcyjne przekraczają już 10 mln sztuk felg

Bad Dürkheim, 24 stycznia 2017: UNIWHEELS AG, niemiecki producent felg aluminiowych rozwija się dynamicznie i po raz kolejny zanotował rekordowy rok pod względem ilości sprzedanych felg. Według wstępnych danych, sprzedaż felg w sztukach w 2016 roku wzrosła o 12,2% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła ponad 8,77 mln szt. felg.

Grupa osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży w IV kwartale - październik był najlepszym miesiącem w historii firmy pod względem wolumenu sprzedaży – w tym miesiącu sprzedano łącznie 924,3 tys. felg, natomiast listopad był najlepszym miesiącem w historii pod względem wolumenu sprzedaży w segmencie OEM – sprzedano 709,1 tys. felg. Łącznie Grupa zanotowała w 2016 roku dwucyfrową dynamikę sprzedaży w obu segmentach – w segmencie OEM wzrost osiągnął 12,2%, a w segmencie Akcesoriów 11,75%.

“Patrząc na perspektywy 2017 roku, jesteśmy optymistyczni. Popyt ze strony producentów samochodów cały czas rośnie. Nasza nowa fabryka w Stalowej Woli, oddana do użytku zgodnie z harmonogramem, przyniesie w tym roku znaczące efekty skali, nie przewidujemy już w tym roku dodatkowych kosztów związanych z rozruchem tego zakładu. Dlatego też przy założeniu stabilnych cen aluminium, spodziewamy się wyraźnego wzrostu zyskowności” – mówi Dr. Thomas Buchholz, Prezes Zarządu UNIWHEELS AG.

„Jednym z głównych powodów naszego optymizmu jest fakt, że właśnie zakończyliśmy drugi, końcowy etap nowej inwestycji w Stalowej Woli. Przyśpieszyliśmy go o rok – z początku 2018 do początku 2017. Pozwoli nam to na osiągniecie już w tym roku docelowych mocy produkcyjnych zakładu w wysokości 2 mln szt. felg rocznie, co z kolei spowoduje że łączne moce produkcyjne Grupy osiągną począwszy od tego roku ponad 10,3 mln sztuk rocznie” – dodaje - Dr. Wolfgang Hiller, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny UNIWHEELS AG.

“W rezultacie potwierdzamy nasze oczekiwania finansowe co do roku 2016 i 2017. W 2017 roku zakończymy proces decyzyjny dotyczący lokalizacji kolejnego, piątego zakładu Grupy oraz będziemy pracować nad planem rozbudowy istniejącego zakładu w Stalowej Woli, tak aby od I połowy 2019 roku uzyskać dodatkowe moce produkcyjne w wielkości 1 mln sztuk felg rocznie” – podsumowuje Dr. Karsten Obenaus, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy UNIWHEELS AG.

Download PDF

toggle

Kontakt dla prasy

Biznes i finanse

Marki i produkty

Biznes i finanse Marki i produkty
Oliver Madsen

Gustav-Kirchhoff-Straße 10
D - 67098 Bad Dürkheim

Telefon+49 6322 9899 - 6400
Faks+49 6322 9899 - 6401

Wyślij e-mail
Jens Offhaus

Gustav-Kirchhoff-Straße 10
D - 67098 Bad Dürkheim

Telefon+49 6322 9899 - 6260
Faks+49 6322 94 84 - 411

Wyślij e-mail

silne marki.